Pedagog/Psycholog szkolny

mgr Iwona Zielonka-Adamczyk

Zapraszam do mojego gabinetu,
który znajduje się na I piętrze pod numerem 100A

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek:

 • 700 - 800 (dodatkowa godzina konsultacji)

  800 - 1400

Wtorek:

 • 1210 - 1410

Środa:

 • 730 - 1430 (1255 - 1340 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne)

Czwartek:

 • 730 - 930

Piątek:

 • 730 - 1230

 

Zadania pedagoga i psychologa w szkole, to w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 7. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Kiedy warto udać się do pedagoga/psychologa?

Uczeń, gdy:

 • ma poczucie, że nikt Go nie rozumie,
 • czuje się samotny, odosobniony,
 • odczuwa trudności w kontakcie z rówieśnikami,
 • ma trudności w szkole z nauką,
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany),
 • ma problem i nie wie jak go rozwiązać,
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu funkcjonowanie,
 • odczuwa trudności w kontakcie z rodzicami bądź innymi członkami rodziny,
 • czujesz się osamotniony lub smutny, a także w wielu innych sytuacjach, w których potrzebujesz porady i wsparcia.
 • chciałby z kimś porozmawiać.

Rodzic, gdy:

 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania,
 • należy współpracować, aby pomóc dziecku w problemach w szkole oraz poza nią,
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko,
 • nie rozumie emocji, które pojawiają się w kontakcie z dzieckiem,
 • trzeba stworzyć odpowiednie warunki do nauki, rozwoju dziecka.

Nauczyciel, gdy:

 • doświadcza trudności w kontakcie z uczniem,
 • zauważa konflikt między uczniami lub gdy dostrzega problemy w funkcjonowaniu ucznia,
 • potrzebuje konsultacji celem wspierania rozwoju ucznia, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogiczne.