Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp1skawa.pl

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Zdjęcia nie posiadają opisów,.

2. Załączniki nie posiadają dostępnej treści,.

3. Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,.

4. Filmy nie posiadają napisów.

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marek Kościelniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 2686005  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami Szkoła nie posiada miejsca parkingowego, które jest oznaczone znakiem informacyjnym D – 18 a i T 29. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu, który znajduje przy budynku Szkoły w odległości ok. 70 m od wejścia do budynku Szkoły. Możliwe jest zaparkowanie bezpośrednio przed wejściem głównym lub bocznym placówki po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Od miejsc parkingowych do bocznych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku Wejście główne i boczne do budynku znajduje się wewnątrz ogrodzonego terenu placówki. Wejście główne nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście boczne (od strony Gminnego przedszkola) jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przy głównych i bocznych drzwiach wejściowych prowadzących do Szkoły znajduje się przycisk domofonu umożliwiający wezwanie pomocy przy ewentualnych problemach z otwarciem drzwi.

Tłumacz języka migowego, komunikacja. Wśród pracowników Szkoły nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Gabinet Dyrektora i sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z niepełnosprawnościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Komunikacja pozioma Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa Budynek Szkoły Podstawowej nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie wraz ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie nie jest wyposażony w windę.

Prawo wstępu z psem asystującym Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoła posiada na parterze toalety dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl