Doręczanie pism do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Bosko
w Skawie ze Szkolą Podstawową Filialną w Skawie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

         

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 971 ze zmianami) w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialna w Skawie, zwanej dalej Szkołą uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Szkoły znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Za pośrednictwem ESP można kierować wnioski, skargi, zapytania do Szkoły na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw – należy wybrać usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Adres skrzynki w portalu e-PUAP: /SP1SKAWA/SkrytkaESP

 1. W celu skorzystania z Portalu ePUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu ePUAP jest darmowa.
 2. Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów.
 4. Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml.
 5. W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.
 6. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 570);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 ze zm.);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 971 ze zmianami).

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl